Geen producten (0)

Herroepingsrecht

Herroeping

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te herroepen. Na herroeping heeft u nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen.
Met het “Herroepingsformulier” kunt u gebruik maken van dit recht.

Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product gefrankeerd, met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan FM Sport te retourneren, conform de door FM Sport verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Als u de volledige bestelling herroept betaalt FM Sport u het door u betaalde aankoopbedrag terug. Eventuele betaalde verzendkosten worden niet teruggestort als u één of meerdere producten niet herroept.

Indien u van het herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt, dan draagt FM Sport, indien aan de voorwaarden voldaan is, zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen.

FM Sport is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat. Indien het retourproduct niet conform de voorwaarden van FM Sport is ontvangen, wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van u en bent u verplicht het eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product tegen betaling ook worden bezorgd.

Uitsluiting herroepingsrecht

 1. FM Sport kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien FM Sport dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door FM Sport tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop FM Sport geen invloed heeft;
  f. voor losse kranten en tijdschriften;
  g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
  h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  c. betreffende weddenschappen en loterijen. 

Conformiteit en Garantie

 1. FM Sport staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat FM Sport er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door FM Sport, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover FM Sport kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan FM Sport schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van FM Sport komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. FM Sport is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  a. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van FM Sport en/of op de verpakking behandeld zijn;
  c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.