Geen producten (0)

Privacybeleid FM Sport

FM Sport respecteert uw privacy en in deze privacybeleid leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden gebruikt en met wie wij deze gegevens delen. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website https://www.fmsport.nl en de daarop ontsloten dienstverlening van FM Sport. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is
30-04-2018, met het publiceren van de nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
FM Sport verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.
Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing.

Verwerken van persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens als:

 • U contact met ons opneemt en daarbij gegevens verstrekt
 • U uw gegevens via onze website verstrekt
 • U een offerte bij ons aanvraagt
 • U een overeenkomst met ons aangaat
 • Wij moeten voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen
 • Wij u factureren

Welke persoonsgegevens worden door FM Sport verwerkt
Voor onze dienstverlening kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
 • Uw IBAN
 • Details met betrekking tot uw bestelling
 • Gegevens die u anderszins aan ons verstrekt

Delen van gegevens
FM Sport verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij indien vereist een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FM Sport blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 U moet hierbij denken aan:

 • Overheid en toezichthouders
 • Vervoerders (o.a. PostNL, DHL, DPD)
 • Payment processors voor o.a. iDeal en Credit Card betalingen (Mollie, Postcode.nl)
 • Onze Accountant voor het uitvoeren van controles
 • Instellingen die op grond van wettelijke verplichtingen geïnformeerd moeten worden
 • Leveranciers van softwareapplicaties
 • Leveranciers van webhosting en e-mailpakketten
 • Leverancier van administratiepakket (voor het bijhouden van onze administratie)

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers of personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Juistheid van de persoonsgegevens
Voor het correct uitvoeren van onze dienstverlening vertrouwen wij op de juistheid van de ons bekende gegevens. U dient ons dan ook te informeren over wijzigingen in uw gegevens.

Verwerking beoordelingen
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen.

Bewaartermijnen gegevens
FM Sport bewaart uw gegevens zolang gebruik maakt van onze diensten. Dit betekent dat wij uw gegevens bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke wettelijke bepalingen dient FM Sport uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Na afloop van de bewaartermijnen zal FM Sport de gegevens verwijderen.

Sites van derden
FM Sport kan ook links aanbieden naar websites die niet door FM Sport worden beheerd. Deze websites worden niet door FM Sport gecontroleerd en FM Sport is niet verantwoordelijk voor het gevoerde privacybeleid of inhoud van deze externe websites.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met trekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

 In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat de u de gegevens op een ander e-mailadres wenst te ontvangen, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken.

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door FM Sport, horen wij dat natuurlijk graag. U kunt daarvoor contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder “Autoriteit Persoonsgegevens” als u vermoedt dat wij u persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens, die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens, die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens, die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens, tot u de beperking opheft, niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens, die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van FM Sport Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw bezwaarschrift. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Beveiligingsniveau
FM Sport streeft ernaar de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen teneinde veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van onrechtmatig gebruik kan er sprake zijn van een datalek.
Wij verzoeken u dit te melden aan onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

FM Sport maakt geen gebruik van cookies
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van websites wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij maken geen gebruik van cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Vandaar dat u geen mededeling ontvangt wanneer u onze website bezoekt.

Cookies van derde partijen
U kunt pagina’s van onze website liken of delen. Hiervoor gebruiken wij de buttons van Facebook en Twitter. Deze partijen kunnen gebruik maken van cookies wanneer u pagina’s van onze website gaat liken of delen.

Vragen of opmerkingen?
Heeft u na het lezen van onze privacybeleid vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Contactgegevens

Contactpersoon voor privacyzaken
J.F.G. Meesters, Frits
Telefoon: +31 6 50238774
Mail: info@finaplan.nl

Contactgegevens FM Sport
FM Sport
Hof van Florence 13
7007 KA Doetinchem

Telefoon: +31 6 50238774
Mail: info@finaplan.nl

Wijzigingen privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te actualiseren. Zodra dit gebeurt werken wij de wijzigingsdatum bij. Wij zullen u hierover op verschillende manieren hierover informeren, onder andere door de herziende privacybeleid te publiceren op onze website, waarna deze direct in werking treedt. Het verdient aanbeveling om onze privacybeleid geregeld te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de wijze waarop FM Sport met uw persoonsgegevens omgaat.

Deze privacybeleid is op 30 april 2018 vernieuwd.